ออกเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอชานุมาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิ์สรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางวริศรา พวงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอชานุมาน มีนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชานุมาน นายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกอบต.คำเขื่อนแก้ว และผู้นำชุมชนตำบลคำเขื่อนแก้ว/ภาคีเครือข่ายอำเภอชานุมาน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดอำนาจเจริญ “คนอำนาจเจริญ ร่วมใจ ลดหวาน มัน เค็ม” และวาระการแก้ไขปัญหาของอำเภอชานุมาน ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การขจัดความยากจน การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พัฒนาเด็กปฐมวัย To be Number 1 และการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำเภอชานุมาน มีการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดและวาระอำเภอโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ ระดับตำบลเป็นอย่างดี

mungmee

Share: