ข้อมูลสภาพทั่วไป

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
 ประวัติ

        องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210ซึ่งห่างจากอำเภอชานุมาน 12 กิโลเมตร ช่วงที่ใกล้ที่สุด 6 กิโลเมตร (บ้านโคกจักจั่น หมู่ 3) ไกลที่สุด 22 กิโลเมตร (บ้านพรเจริญหมู่ที่ 11)
        ตำบลคำเขื่อนแก้ว เดิมเป็นเมืองเก่าโบราณ ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 700 ปีที่แล้ว มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นั่นคือ ซากเสาหลักเมือง ซึ่งตั้งอยู่ท้ายวัดจินดามณี และได้มีการผุกร่อนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านคำแก้ว-เมืองเก่า และได้ก่อตั้งเป็นตำบลคำเขื่อนแก้ว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคำแก้ว ม.1 บ้านคำเดือย ม.2 บ้านโคกจักจั่น ม.3 บ้านดงแสนแก้ว ม.4 บ้านเหล่าแก้วแมง ม.5 บ้านสงยาง ม.6 บ้านเมืองเก่า ม.7 บ้านคำเดือย ม.8 บ้านนาเจริญ ม.9 บ้านดงสำราญ ม.10 บ้านพรเจริญ ม.11 และบ้านคำเดือย ม.12
 เนื้อที่
– พื้นที่ทั้งหมด                           92,143   ไร่     หรือประมาณ 147.43 ตารางกิโลเมตร
– พื้นที่ทำนา                              24,110    ไร่
– พื้นที่ทำไร่-สวน                       15,114   ไร่
– พื้นที่อาศัย                                2,308   ไร่
– พื้นที่สาธารณะ                        18,537    ไร่
– พื้นที่ป่าสงวน                          32,074    ไร่
 คุณภาพของดิน
ดินส่วนใหญ่เป็นกรด เป็นดินทราย หินดาน ดินจืด ไม่อุ้มน้ำ
 อาณาเขต
   ทิศเหนือ                                จดตำบลชานุมาน     อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
   ทิศใต้                                    จดตำบลป่าก่อ         อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
   ทิศตะวันออก                          จดกับตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  ทิศตะวันตก                             จดตำบลบุ่งค้า          อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร
 ประชากร
-ประชากรทั้งสิ้น                 8,284   คน
-ความหนาเฉลี่ยประมาณ       56     คน/ตร.กม
2.สภาพทางเศรษฐกิจ
 2.1 การประกอบอาชีพ

        ประชาชนส่วนใหญ่98เปอร์เซ็นต์ทำนา-ทำไร่
        ทำนา    ผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมีส่วนน้อยที่ส่งขาย
        ทำไร่     ส่วนใหญ่ทำไร่มันสำปะหลัง  อ้อย ข้าว ปอกระเจา  ฯลฯ  เป็นต้น
หน่วยธุรกิจใน­ตำบลคำเขื่อนแก้ว
     – ธนาคาร – แห่ง
     – โรงแรม – แห่ง
     – ปั้มน้ำมันและก๊าซ                             17 แห่ง
     – โรงงานอุสาหกรรม                             – แห่ง
     – โรงสี                                               41 แห่ง
สภาพทางสังคม
2.1 การศึกษา
  2.1.1  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
     – โรงเรียนบ้านคำแก้ว
     – โรงเรียนบ้านคำเดือย
     – โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น
     – โรงเรียนบ้านดงแสนแก้ว
     – โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี
     – โรงเรียนบ้านนาเจริญหนองแดง
 2.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง ประกอบด้วย
     – โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
2.1.3 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 10 แห่ง
2.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเดือย
        จำนวนเด็ก 40 คน            ครูผู้ดูแลเด็ก    นางประยูร   โสวันนา
                                                                     นางสาวพัชรินทร์  สอนวงศ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าแก้วแมง
        จำนวนเด็ก   37  คน        ครูผู้ดูแลเด็ก      นางประกายแก้ว   บุระมุข
                                                                     นางประภากร       สุขบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ
        จำนวนเด็ก   40 คน        ครูผู้ดูแลเด็ก      นางสาวมณีวรรณ  แรกเรียง
                                                                    นางสาวเนาว์        จันทร์วงศ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแสนแก้ว
        จำนวนเด็ก   40  คน        ครูผู้ดูแลเด็ก      นางนิจพร      สามาอาพัฒน์
                                                                     นางไพบูรณ์    พันธา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกจักจั่น
        จำนวนเด็ก   42  คน        ครูผู้ดูแลเด็ก      นางสาวอัศวาภรณ์  พลเสนา
                                                                     นางนันทิดาพร    เคนคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี
        จำนวนเด็ก   47 คน        ครูผู้ดูแลเด็ก      นางสมศรี      จารุตัน
                                                                    นางอมราพร   ศรีริรมย์
สถาบันและองค์กรศาสนา
     – วัด/สำนักสงฆ์       17 แห่ง
     – มัสยิด                   –  แห่ง
     – ศาลเจ้า                –   แห่ง
     – โบสถ์                   –   แห่ง
2.3 สาธารณสุข
     – โรงพยาบาลของรัฐขนาด  – เตียง – แห่ง
     – สถานีอานามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
     – สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
     – ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง
     – อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.การคมนาคม
การคมนาคม
     – สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
     – มีถนนลาดยางยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
     – มีถนนคอนกรีตยาวประมาณ 11 กิโลเมตร
3.1 การโทรคมนาคม
     – ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     – สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง
3.2 การไฟฟ้า
    จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 12 หมู่บ้าน 1,563 ครัวเรือน
แห่งน้ำธรรมชาติ
     – ลำห้วย ลำน้ำ               39 สาย
     – บึง หนองและอื่น         20 สาย
3.4 แห่งน้ำที่สร้างขึ้น
     – ฝาย                           20 แห่ง
     – บ่อน้ำตื้น                    49 แห่ง
     – บ่อน้ำโยก                   47 แห่ง
     – ประปาหมู่บ้าน               9 แห่ง
mungmee

Share: