วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 คำขวัญ 
ตำบลคำเขื่อนแก้ว ป่าเขียวแสนสวย งามห้วยลำธาร สืบสานประเพณี คนดีหมู่ภูไท ร่วมใจกันพัฒนา

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงภูมิปัญญา รักษาไว้วัฒนธรรม นำประชาสุขสานต์

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว 
“ครอบครัวมีสุข  ชุมชนพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา
อุปถัมภ์ศาสนา  รักษาไว้วัฒนธรรม นำการกีฬา

ส่งเสริมภูมิปัญญา   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

 พันธกิจการพัฒนา 
พันธกิจที่ 1  เติมปัญญาให้สังคมโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพอเพียง
พันธกิจที่ 2  จัดกระบวนการบริหารจัดการให้สู่มาตรฐานและประสิทธิภาพให้กับประชาชน
mungmee

Share: