เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ วัดศรีมงคล, วัดจินดามณี, โรงเรียนบ้านคำเดือย, โรงเรียนบ้านคำแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่ สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส. พัฒนาวัดด้านกายภาพ ในการจัดสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อยต่อการสร้างเสริมสุขภาพและนำไปสู่ สังคมที่ดี รวมถึงกิจการทางพุทธศาสนา โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง วัดกับชุมชน ทำให้พระภิกษุ มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

Continue Reading...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บ้านคำเดือย หมู่ที่ 2, 8 และ12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นา…

Continue Reading...

ออกเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอชานุมาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 256…

Continue Reading...

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะบริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับอำเภอชานุมาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการตำบลเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมปลูกต้นไม้และการมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว ณ วัดจินดามณี หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Continue Reading...

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้นายแสงชัย เคนอ่อน รองนายก ฯ พร้อมด้วยนายอ่อนสา สิมพันธ์ รองนายกฯ นายอมร ศุภนิกร เลขานุการนายกฯ และ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Continue Reading...

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการป่าพื้นบ้านธนาคารอาหารชุมชน ณ ป่าดงแหลใหญ่ บ้านดงแสนแก้ว หมู่ 4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Continue Reading...

โครงการคัดเลือก คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอชานุมาน

เมือวันที่ 10 กรกฎาคม 256…

Continue Reading...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน พร้อมด้วย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วและคณะผู้บริหาร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ตามโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเยี่ยม” จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ จ.อำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

Continue Reading...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนาย 2566 ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...