เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บูรณาการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ 256 6 และฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และร่วมกันปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ด้วยการช่วยกันปลูกป่า อนุรักษ์ ดูแลรักษาป่า ป้องกันการตัดต้นไม้ทำลายป่าและเฝ้าระวังไฟป่า โดยสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในการนำพืชอาหารมาใช้บริโภค มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและกฎกติกาในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

mungmee

Share: