ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านการบริการพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรัพย์)มีผลบังคับใช้กับผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ที่ยื่นลงทะเบียนที่ยังไม่ได้เปิดบริการพร้อมเพย์(Promptpay)ที่ผูก ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องไปติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบริการพร้อมเพย์ (Promptpay) จึงจะได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

mungmee

Share: