ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...

แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน

Continue Reading...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านพรเจริญ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

Continue Reading...

อบต.คำเขื่อนแก้ว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

อบต.คำเขื่อนแก้ว กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Continue Reading...

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...