การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโนคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศอำเภอชานุมาน ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้รายงานตัวต่อ รพ.สต. อสม. หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ อาจมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ….ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

mungmee

Share: