ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านพรเจริญ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสิรม นม ศพด และโรงเรียน สพฐ ปี 1-2567

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจและบันทึกลงทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

Continue Reading...

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๑๐ อจ

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด)

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้ในโครงการรณค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 9

Continue Reading...