สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองศาลา – โคกสาน หมู่ ๗

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

Continue Reading...

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองศาลา หมู่ ๗

Continue Reading...

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหนองศาลา หมู่ ๗

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา๔พระบรมราชินีพันปีหลวง

Continue Reading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายนาโคก บ้านดงแสนแก้ว หมู่๔

Continue Reading...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังป่าดงแหล่ใหญ่-ป่าชุมชนบ้านเหล่าแก้วแมงหมู่ที่๕

Continue Reading...