แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 03/11/2021
อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลคำเขื่อนแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 09/06/2021
อาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ 09/06/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดอนปู่ตา - บ้านเหล่าแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร 16/12/2020
อาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 13/11/2020
จัดซื้ออาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 05/10/2020
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ ๑๑ บ้านพรเจริญ 25/08/2020
อาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ 15/05/2020
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11 บ้านพรเจริญ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 10/04/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ที่ 5 - ภูมะโรง บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 10/04/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเดือย หมู่ 12 - ภูคำเดือย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 10/04/2020
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ 09/03/2020
รถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน 27/11/2019
อาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๒ 02/10/2019
อาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว 06/06/2019
อาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว 31/05/2019
อาหารเสริมนมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว 24/05/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากชลประทาน - ตลาดหนองแวง หมู่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดอนปู่ตา - บ้านเหล่าแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. - วัดป่าดงเย็น ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ ๑๑ บ้านพรเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเดือย หมู่ 12 - ภูคำเดือย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ที่ 5 - ภูมะโรง บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. - วัดป่าดงเย็น ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากชลประทาน - ตลาดหนองแวง หมู่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดอนปู่ตา - บ้านเหล่าแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ ๑๑ บ้านพรเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเดือย หมู่ 12 - ภูคำเดือย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ที่ 5 - ภูมะโรง บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/05/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าดอนปู่ตา - บ้านเหล่าแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากชลประทาน - ตลาดหนองแวง หมู่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. - วัดป่าดงเย็น ตำบลคำเขื่อนแก้ว กว้าง 5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ ๑๑ บ้านพรเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเดือย หมู่ 12 - ภูคำเดือย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ที่ 5 - ภูมะโรง บ้านคำแก้ว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/05/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายหนองข้าวสาร - หนองหัวหมู บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมพัฒนาบ่อบาดาล หมู่ 3 ,4,7,8,9,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนายเที่ยง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายบึงเดือนห้า บ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหนองศาลา ? โคกสาร บ้านเมืองเก่า หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายบึงเดือนห้า บ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหนองศาลา ? โคกสาร บ้านเมืองเก่า หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคอุบัติใหม่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้สำหรับประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งฯ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2021
ซื้อแบบพิมพ์และรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2021
ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2021
ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2021
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอบต คำเขื่อนแก้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
จ้างเหมาทำป้ายกระดานสำหรับการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๕ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
ซื้อเหมาทำป้ายกระดานสำหรับการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๕ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหนองศาลา ? โคกสาร บ้านเมืองเก่า หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินสายบึงเดือนห้า บ้านคำแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อเหมาทำป้ายกระดานสำหรับการนับคะแนนผู้สมัครเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๕ กระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเดือย ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินรอบป่าดงแหลใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดบ้านนายบุญเลิศ บัวศรี - หน้าโรงเรียน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ -31 มีนาคม 2564 (วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าแก้วแมง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ ๕ - ป่าดงแหลใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเดือย ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎา - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๒รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่