อบต.คำเขื่อนแก้ว ขอเชิญผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ละประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตามโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 11 และ 12 เมษายน 2566 ดังนี้ วันที่ 11 เมษายน 2566 จุดที่ 1 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. วัดจินดามณี (บ้านคำแก้ว) กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 1,7 จุดที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์(บ้านโคกจักจั่น) กลุ่มเป้าหมาย ม.3 จุดที่ 3 ระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ณ วัดบ้านดงแสนแก้ว (บ้านดงแสนแก้ว กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 4,10 วันที่ 12 เมษายน 2566 จุดที่ 1 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ (บ้านเหลายางชุม) กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 5,6 จุดที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ (บ้านพรเจริญ) กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 9,10 จุดที่ 3 ระหว่างเวลา 14.30-16.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านคำเดือย กลุ่มเป้าหมาย 2,8,12

Share: