ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน

Share: