วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุมส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ตามโครงการติดตามและประเมินผล งานขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: