17 พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.คำเขื่อนแก้ว ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

Share: