กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลคำเขื่อนแก้ว “การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลคำเขื่อนแก้ว “การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไท บ้านคำเดือย หมู่ 12 ตำบล คำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลคำเขื่อนแก้ว “การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 60 คน

Share: