ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมกันปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ด้วยการช่วยกันปลูกป่า อนุรักษ์ ดูแลรักษาป่า ป้องกันการตัดต้นไม้ทำลายป่าและเฝ้าระวังไฟฟ้า โดยสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในการนำพืช อาหารมาใช้บริโภค มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและกฎกติกา ในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว และศูนย์วัฒนธรรมบ้านภูไท ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: