วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ปฎิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยื่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรี ทัศบุตร นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมศูนย์ปฎิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยื่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรชานุมาน ณ บ้านโคกจักจั่น หมู่ 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอชานุมาน ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่ประกอบด้วย ปกครองอำเภอชานุมาน สถานีตำรวจชานุมาน สาธารณสุขอำเภอชานุมาน องค์การบริการส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแก้วเมืองเก่า ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่

Share: