เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อบต.คำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อบต.คำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเขื่อนแก้ว จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม โดยมีนายแสงชัย เคนอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอ่อนสา สิมพันธ์ รองนายก อบต.คำเขื่อนแก้ว นายอมร ศุภนิกร เลขานุการนายก อบต.คำเขื่อนแก้ว นายสุรศักดิ์ พันธา ปลัดองค์การบริหารรส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นางสาวขวัญใจ จันทร์แก้ว หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภา อบต.คำเขื่อนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนางสาวบัณฑิตา ฝ่ายบุตร ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเขื่อนแก้ว กล่าวรายงานจัดโครงการเสริมสร้างกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ การจัดกีฬาฟุตบอล 7 คน วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่หันไปพึ่งยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การดำเนินโครงการ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเงิน 10,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม และการอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านวิทูรย์ ชาวโพนทอง สมาชิก สภาจังหวัดอำนาจเจริญ

Share: