เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ วัดศรีมงคล, วัดจินดามณี, โรงเรียนบ้านคำเดือย, โรงเรียนบ้านคำแก้ว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่ สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นสถานที่ใช้สำหรับปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส. พัฒนาวัดด้านกายภาพ ในการจัดสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อยต่อการสร้างเสริมสุขภาพและนำไปสู่ สังคมที่ดี รวมถึงกิจการทางพุทธศาสนา โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง วัดกับชุมชน ทำให้พระภิกษุ มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

Share: