วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายไพรี ทัศบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว มอบหมายให้นายแสงชัย เคนอ่อน รองนายก ฯ พร้อมด้วยนายอ่อนสา สิมพันธ์ รองนายกฯ นายอมร ศุภนิกร เลขานุการนายกฯ และ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Share: