รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ๒๕๖๕

Continue Reading...

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Continue Reading...

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2563

Continue Reading...

งบแสดงฐานะการเงิน

30

Continue Reading...

การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3

Continue Reading...

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2

Continue Reading...